Πολιτική Απορρήτου

Α. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Η παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής η «Πολιτική») αφορά σε όλα τα μέρη, ήτοι επισκέπτες /χρήστες του ιστοτόπου που φέρει το όνομα χώρου (domainname) www.elekap.org , (εφεξής «Ιστότοπος», ή «Ιστοσελίδα»), μέλη, εργαζόμενους, υποψήφιους εργαζόμενους, κ.ο.κ), που παρέχουν στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κακρίνου Πνεύμονα (ΕΛ.Ε.ΚΑ.Π.)» που εδρεύει στην Αθήνα (Μεσογείων 152, ΤΚ 115 27), με ΑΦΜ 996827053 , Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «ΕΛΕΚΑΠ») κάθε μορφής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Περαιτέρω, η Πολιτική χρήζει εφαρμογής και σε τρίτους /επιχειρηματικούς εταίρους , όπως προμηθευτές, συμβούλους/ παρόχους υπηρεσιών κ.λ.π, καθώς και σε οποιονδήποτε ενεργεί και επεξεργάζεται εν γένει για λογαριασμό της ΕΛΕΚΑΠ Προσωπικά Δεδομένα.Όλοι οι ανωτέρω που παρέχουν τα Προσωπικά Δεδομένα τους στην ΕΛΕΚΑΠ θα αναφέρονται κατωτέρω και ως «Υποκείμενα των Δεδομένων».
 1. Η ΕΛΕΚΑΠ, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και ειδικότερα στο πεδίο «Επικοινωνία», ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σέβεται και προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του παρέχονται από τα Υποκείμενα των Δεδομένων και επεξεργάζεται αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 ( εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις οδηγίες, αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται κατά καιρούς στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφεξής η «ΑΠΔΠΧ»).
 2. Η ΕΛΕΚΑΠ συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα σας απευθείας από εσάς τους ίδιους ως Υποκείμενα Δεδομένων.
 3. Η ΕΛΕΚΑΠ επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστεί περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τέτοιοι σκοποί μπορεί να είναι η εγγραφή σας ως μέλος της ΕΛΕΚΑΠ, η δημιουργία λογαριασμού για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις πληρωμές σας, η εγγραφή σας για την λήψη Newsletter ή και άλλου ενημερωτικού υλικού σχετικά με την δράση της ΕΛΕΚΑΠ, η επικοινωνία μαζί σας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας σε διοργανώσεις με σκοπό την υποστήριξη της ΕΛΕΚΑΠ, λόγοι διαχείρισης των εσόδων, στατιστικοί σκοποί, η κατάρτιση σύμβασης, η επιλογή και πρόσληψη προσωπικού και η επίτευξη των σκοπών του Καταστατικού της ΕΛΕΚΑΠ.
 4. Η ΕΛΕΚΑΠ εκτιμά τα Προσωπικά Δεδομένα που του έχουν εμπιστευθεί τα Υποκείμενα των Δεδομένων και δεσμεύεται να τα επεξεργαζόμαστε με δίκαιο, διαφανή, και ασφαλή τρόπο. Οι βασικές αρχές της ΕΛΕΚΑΠ είναι οι εξής:
 • Νομιμότητα: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο. Επίσης όταν σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό ή τοποθετούμε cookies στον υπολογιστή σας, θα διασφαλίζουμε ότι το πράττουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: θα περιορίσουμε τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Περιορισμός σκοπού: θα συλλέξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Ακρίβεια: θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ακριβή και ενημερωμένα.
 • Ασφάλεια και προστασία δεδομένων: θα εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν προστασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, ή τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής Επεξεργασίας.
 • Πρόσβαση και διόρθωση: θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 • Περιορισμός χρόνου διατήρησης: θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
 • Προστασία κατά τις διεθνείς μεταφορές: Δεν μεταβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι εάν τυχόν απαιτηθεί να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ θα διασφαλίσουμε ότι αυτά θα προστατεύονται επαρκώς.
 • Δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων: θα διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας από (και οι μεταβιβάσεις αυτών προς) τρίτους θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις κατάλληλες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας.
 1. Η Πολιτική είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα και θα πρέπει πριν από την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας να την έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως. Συνεπώς, με την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί την Πολιτική. Η EΛΕΚΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί μονομερώς, όποτε χρειάζεται, την Πολιτική, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή στην Ιστοσελίδα της αναθεωρημένης έκδοσής της και της ημερομηνία τροποποίησης/ αναθεώρησης . Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές στην Πολιτική δεν επηρεάζουν τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της Πολιτικής.
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πολιτικής συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όσων αναφέρονται στην Πολιτική και των προϋποθέσεων που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υπερισχύει το τελευταίο.
 1. Στην παρούσα Πολιτική, οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως εξής:
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένωνείναι αυτός που καθορίζει για ποιους σκοπούς και με ποιο τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
 • Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένωνείναι αυτός που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Προσωπικά Δεδομέναείναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται άμεσα με εσάς ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, ο τηλεφωνικός αριθμός σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κ.λ.π.
 • Επεξεργασίαείναι η συλλογή, πρόσβαση, και ι κάθε μορφής χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Β. Ειδικότερες Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών/ Επισκεπτών της Ιστοσελίδας

 1. Εγγραφή στο Newsletter
  1.1. Για την εγγραφή σας στο Newsletter θα πρέπει, αφού επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα να εισάγετε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το email σας.
  1.2. Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter, η ΕΛΕΚΑΠ θα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση e-mail σας και το ονοματεπώνυμό σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστείλει το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία αλλά αποστέλλεται με σκοπό την ενημέρωσή σας .
  1.3. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ανακαλέσετε την συναίνεση που μας παρείχατε για να λαμβάνετε το Newsletter και στο πλαίσιο αυτό ζητήσετε τη διαγραφή σας από το Newsletter και τη σχετική λίστα που δημιουργείται, ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected]. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες .
 1. Σύνδεση/δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  2.1. Για την σύνδεση /δημιουργία λογαριασμού χρήστη της Ιστοσελίδας συλλέγουμε τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, εργασία καθώς και το ιστορικό των πληρωμών των συνδρομών του χρήστη που έχει κάνει μέσω της Ιστοσελίδας.
  2.2. Μέσω του λογαριασμού του ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις πληρωμές του. Ο λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης και μετά από αίτημά του.
 1. Φόρμες επικοινωνίας
  Σε συγκεκριμένα σημεία της Ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε φόρμες επικοινωνίας ή φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των χρηστών για ενέργειες στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν με σκοπό την υποστήριξη της ΕΛΕΚΑΠ. Στις ανωτέρω φόρμες ο χρήστης συμπληρώνει όνομα, επώνυμο και email.

Γ. Τήρηση- Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Η ΕΛΕΚΑΠ εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να μειώσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης τους. Ειδικότερα, η ΕΛΕΚΑΠ εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας στα συστήματά του για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και εκπαιδεύει τους εργαζομένους τους και τους συνεργάτες τους αναφορικά με θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.
 2. Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μέσω του διαδικτύου και αποτρέπει κακόβουλες ενέργειες. Ο φυλλομετρητής (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τον ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα με το σύμβολο του πιστοποιητικού SSL και εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Στο αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal, στο οποίο είναι βασισμένη η ιστοσελίδα/ιστότοπος, ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας, που ξεκινούν από τον τρόπο ελέγχου των modules που διατίθενται προς χρήση, και φτάνουν στον τρόπο δημοσίευσης και διόρθωσης των κενών ασφαλείας που ανιχνεύονται. Επιπλέον, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Ιστοσελίδας από κακόβουλες ενέργειες και για την αποτροπή παρεμβάσεων από λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή / και διαρροή προσωπικών δεδομένων.
 3. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία μόνον εάν αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.
 4. Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σημαίνει προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας:
  • Εμπιστευτικότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την ανεπιθύμητη γνωστοποίησή τους σε τρίτους.
  • Ακεραιότητα: θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από την τροποποίησή τους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.
  • Διαθεσιμότητα: θα διασφαλίσουμε ότι τα εξουσιοδοτημένα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν αυτό είναι αναγκαίο.
 1. Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να σας προστατεύσουμε από την παράνομη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, η ΕΛΕΚΑΠ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.
 2. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε ή για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Για πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που είναι πιθανό να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα προτού αφαιρεθούν από τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων μας και για τυχόν εξαιρέσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΟΚΙΒΕΕ.

Δ. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

 1. Ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να λάβετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  1.2. Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
  1.3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
  1.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  1.5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
  1.6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 2. Η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 3. Μπορείτε δε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr.) αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ε. Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα – Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΕΚΑΠ διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων. Μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα σας με επιχειρηματικούς εταίρους /παρόχους υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά αναφερομένων, διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, προμηθευτές , συμβούλους , με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο και τις δράσεις μας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Οι εν λόγω συνεργάτες μας, ενεργούς ως Εκτελούντες την Επεξεργασία υπό την καθοδήγησή μας και τις εντολές μας, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα και μεθόδους για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μεταβιβάζουν αυτά περαιτέρω και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας. Επιπλέον μπορούμε να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας λοιπούς τρίτους , ενδεικτικά αναφερομένων δημόσιες αρχές, οργανισμοί , δικαστικές αρχές , όταν η διαβίβαση αυτοί προβλέπεται από την νομοθεσία.

Ειδικότερα:

α) Εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας.

Η ΕΛΕΚΑΠ επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο κατάλληλα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, σε σχέση με την ανωτέρω νομοθεσία προσωπικό. Η πρόσβαση επιτρέπεται στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω και στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των δεδομένων.

β) Τρίτοι επιχειρηματικοί εταίροι /πάροχοι υπηρεσιών

Πρόσβαση μπορεί να αποκτήσουν και εξουσιοδοτημένοι επιχειρηματικοί εταίροι /πάροχοι υπηρεσιών, όπως εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και προμηθευτές με μοναδικό σκοπό να συνδράμουν η ΕΛΕΚΑΠ να φέρει εις πέρας το έργο του.

γ) Λοιποί Τρίτοι

Η ΕΛΕΚΑΠ γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα Σας σε λοιπούς τρίτους και δη δημόσιες αρχές όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν είναι αναγκαίο βάσει νόμου για την προστασία του προς συμμόρφωση του με το νόμο, με αιτήματα των αρχών, με δικαστικές εντολές, με νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την αναφορά και υποβολή πληροφοριών στις αρχές, κ.λ.π.

ΣΤ. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά για τη χρήση και εν γένει επεξεργασία από την ΕΛΕΚΑΠ των Προσωπικών Δεδομένων σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας , ή για τη παρούσα Πολιτική, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση [email protected]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 29/10/23