Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESMO, NCCN)

Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης του καρκίνου του Πνεύμονα και οι ραγδαίες θεραπευτικές εξελίξεις πάγιες προκλήσεις στην δημιουργία, ανανέωση και υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν για τους κλινικούς γιατρούς την ασφαλέστερη θεραπευτική προσέγγιση σε έναν ασθενή με καρκίνο του Πνεύμονα. Πάντα όμως η εφαρμογή τους κρύβει προκλήσεις και αποκαλύπτει διλήμματα. 

Στην ΕΛΕΚΑΠ υποστηρίζουμε πως η βέλτιστη διαχείριση του καρκίνου του Πνεύμονα, επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών σε συνδυασμό με τον ορθό συγκερασμό σημαντικών παραγόντων που περιλαμβάνουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, τους διαθέσιμους πόρους, τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών και της ευκολίας πρόσβασης σε αυτές καθώς και του ευρύτερου συντονισμού που διέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε μία χώρα.

Κατεθυντήριες Οδηγίες για τη διαχείριση του Καρκίνου του Πνεύμονα: